Algemene voorwaarden van Lieve Labels

Versie geldig vanaf september 2017

Artikel 1: Definities
1.1 Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de webshop, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die via www.lievelabels.nl, hierna te noemen “Lieve Labels”, een bestelling plaatst.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Lieve Labels. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Lieve Labels. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
2.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Lieve Labels behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

Artikel 3: Overeenkomst
3.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mail adres. De klant en Lieve Labels komen uitdrukkelijk overeen dat, door gebruik te maken van elektronische communicatievormen, een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan de klant is verzonden. De elektronische bestanden van Lieve Labels gelden, voor zover de wet dit toe laat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
3.2 Lieve Labels behoudt zich het recht voor om zonder opgave van reden bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

Artikel 4: Persoonsgegevens
4.1 Indien u een bestelling plaatst bij Lieve Labels, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Lieve Labels. Lieve Labels houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
4.2 Lieve Labels respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

Artikel 5: Aanbod
5.1 Alle afbeeldingen en foto’s, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, etc. op de internetsite van Lieve Labels gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. De kleuren op de foto’s kunnen iets afwijken t.o.v. de kleuren in werkelijkheid.
5.2 Veel producten worden met de hand gemaakt. Hierdoor kunnen er kleine verschillen ontstaan in de maten en afwerkingen.
5.3 Veel artikelen kunnen op verzoek in andere kleuren of maten worden geleverd (dit geldt echter niet voor de reeds gerestylde meubeltjes). Ze worden dan speciaal op maat gemaakt. Dit houdt wel in dat er rekening moet worden gehouden met een langere levertijd. Alles geheel in overleg.
5.4 Alle meubels zijn tweedehands en hebben daardoor ‘gebruikerssporen’. Er worden alleen degelijke, bruikbare meubels gebruikt. De meubels worden gerestyled en waar nodig gerepareerd, doch niet gerestaureerd. Aanschaf en gebruik zijn voor risico van de klant.

Artikel 6: Prijzen
6.1 Alle prijzen op de site zijn in EURO’s en inclusief 21% BTW.
6.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
6.3 Lieve Labels behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Artikel 7: Levering
7.1 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
7.2 Lieve Labels is gerechtigd om de bestelling in gedeelten te leveren. De extra kosten van nalevering worden door Lieve Labels bekostigd.
7.3 Aan de leveringsplicht van Lieve Labels zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Lieve Labels geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

Artikel 8: Verzendkosten
8.1 De verzendkosten binnen Nederland worden als volgt onderverdeeld: bestellingen die door de brievenbus passen € 3,95 en voor pakketten € 5,95.
8.2. De verzendkosten naar België worden gerekend als standaard pakketpost: € 8,75.
8.3 Tarieven voor verzending naar andere landen zijn op aanvraag.
8.4 Wanneer de bestelling opnieuw moet worden verzonden, zijn de kosten voor rekening van de klant. Dit is bijvoorbeeld wanneer een bestelling retour is gekomen door het niet tijdig afhalen bij een afhaalpunt. Lieve Labels is hiervoor niet aansprakelijk.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud
9.1. Het eigendom ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor rekening van de klant. Eventuele retourzendingen aan Lieve Labels  zijn voor rekening van de klant.

Artikel 10: Retour
10.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te aan melden voor retour. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Hierna heeft de afnemer nog 14 dagen de tijd om het product retour te sturen. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Lieve Labels heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Lieve Labels. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. Verkoper is verplicht binnen 14 dagen het verschuldigde bedrag te crediteren.
10.2 Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Lieve Labels er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
10.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.
10.4 Het postadres van Lieve Labels is: Luxemburglaan 47, 5101 ZH Dongen

Artikel 11: Intellectueel eigendom
11.1 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en of met betrekking tot de internetsite of promotie ervan berusten bij Lieve Labels of andere rechthebbenden.

Artikel 12: Overmacht
12.1 Lieve Labels is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
12.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Lieve Labels alsmede van hulppersonen, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
12.3 Lieve Labels behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Lieve Labels gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Artikel 13: Schadevergoeding
13.1 Lieve Labels kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van haar risico’s liggen.

Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde recht in Nederland.

Artikel 15: Geschillen
15.1 Afnemer heeft de mogelijkheid (en verplichting) om een klacht eerst te melden bij verkoper. Dit kan door een mail te sturen naar info@lievelabels.nl met een omschrijving van de klacht en onder vermelding van het ordernummer.
15.2 Lieve Labels zal alles in het werk stellen om samen tot een goede oplossing te komen.
15.3 Indien afnemer en verkoper en samen niet uitkomen, hebben beide partijen de mogelijkheid en het recht om het geschil aan te melden bij het ODR klachtenplatform. Deze onafhankelijke partij zal zich daarna buigen over de kwestie.

Lieve Labels
E-mail: info@lievelabels.nl
KvK-nr.: 50349341
Klik HIER ( SAVE AS ) om onze algemene voorwaarden te downloaden.